Pomocník služby ASUS ROG G750JS

background image

notebooku

Elektronická príručka

background imageElektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Marec 2013

SK7780

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť

bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného súhlasu

kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do

iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho

slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK

DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE

URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA

NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY

(VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD,

KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými

značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na

vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE

INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA,

PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ

ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO

NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE

POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade,

bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu

škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na

nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody

vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto

prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne

ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť

ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV:

(1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; () ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE

VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY

ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A

TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH

INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

3

Obsah

Informácie o tejto príručke ............................................................................. 7

Dohody používané v tomto návode .......................................................... 8
Ikony ............................................................................................................... 8
Typografické prvky........................................................................................... 8

Bezpečnostné opatrenia .................................................................................. 9

Používanie notebooku .................................................................................... 9
Starostlivosť o notebook ..............................................................................10
Správna likvidácia ...........................................................................................11

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Spoznajte svoj notebook ...............................................................................14

Pohľad zhora ....................................................................................................14
Spodná časť ......................................................................................................18
Pravá strana ......................................................................................................0
Ľavá strana ........................................................................................................
Pohľad zozadu .................................................................................................4

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Začíname .............................................................................................................6

Nainštalujte batériu (na vybraných modeloch). ..................................6
Svoj notebook nabite. ...................................................................................7
Zdvihnutím otvoríte zobrazovací panel. ................................................8
Stlačte tlačidlo Start (Štart). ........................................................................8

Gestá pre dotykovú podložku .....................................................................9

Posúvanie indikátora .....................................................................................9
Gestá jedným prstom ....................................................................................30
Gestá dvoma prstami ....................................................................................3
Gestá troma prstami ......................................................................................33

Používanie klávesnice .....................................................................................34

Klávesy funkcií .................................................................................................34
Klávesy funkcií pre aplikácie ASUS ...........................................................35
Klávesy Windows® 8 .......................................................................................35
Klávesy na ovládanie multimédií ............................................................36
Číslicová klávesnica ........................................................................................36

Používanie optickej mechaniky ..................................................................37

background image

4

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Kapitola 3: Práca s Windows® 8

Zapnutie po prvý raz .......................................................................................40
Obrazovka na zablokovanie Windows® 8 ................................................40
Windows® UI ......................................................................................................41

Aplikácie Windows® .......................................................................................41
Prístupové body ..............................................................................................4

Práca s aplikáciami Metro ..............................................................................44

Spustenie aplikácií .........................................................................................44
Prispôsobenie aplikácií .................................................................................44
Closing apps .....................................................................................................45
Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami ...............................................46
Lišta Charms bar .............................................................................................48
Obsah lišty Charms bar .................................................................................49
Funkcia Snap ....................................................................................................50

Ďalšie klávesové skratky ................................................................................5
Pripojenie do bezdrôtových sietí ................................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Režim Lietadlo .................................................................................................58

Pripojenie do káblových sietí .......................................................................59

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE ....................59
Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti .........................................63

Vypnutie prenosného počítača ...................................................................64

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby ...........64

Kapitola 4: Aplikácie ASUS

Hlavné aplikácie ASUS ....................................................................................66

Aplikácia Life Frame .......................................................................................66
Aplikácia Power4Gear Hybrid ....................................................................68

Nabíjačka USB Charger+ ................................................................................69

Kapitola 5: Automatický test po zapnutí

Automatický test po zapnutí (POST) .........................................................74

Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov 74

BIOS ...................................................................................................................74

Vstup do BIOS-u ..............................................................................................74

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

5

Nastavenia BIOS-u ..........................................................................................75

Odstraňovanie problémov............................................................................83

Obnovte počítač .............................................................................................83
Reset počítača ..................................................................................................84
Rozšírené možnosti ........................................................................................85

Kapitola 6:
Zvýšenie výkonu prenosného počítača

Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM)......88
Replacing the Hard Disk Drive (HDD) .......................................................9
Inštalácia nového batériového modulu ...................................................98

Appendices

Informácie o DVD-ROM mechanike ..................................................... 10
(vo vybraných modeloch) ......................................................................... 10
Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na
vybraných modeloch) ................................................................................ 104

Zhoda interného modemu ........................................................................ 105

Prehlásenie Amerického federálneho výboru
pre telekomunikácie (FCC) ....................................................................... 108
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ............................ 110
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania............................ 115
Upozornenia ohľadne TV tunera ............................................................ 115
Oznámenia ohľadne REACH .................................................................... 115
Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre
lítium iónové batérie) ................................................................................ 115

background image

6

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ......... 117
Výstražný štítok pre servis ........................................................................ 117
Schválenie podľa CTR 1(pre notebook so
zabudovaným modemom) ...................................................................... 118
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám
programu ENERGY STAR ........................................................................... 119
Prevencia pred stratou sluchu ................................................................ 10
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami
ohľadne ochrany životného prostredia ............................................. 11

background image

Elektronická príručka pre používateľa prenosného počítača

7